Social Icons

twitter youtube facebook google plus

Blogger news


ขอเชิญ สมาชิกแก่นจันทน์ ทุกท่าน ร่วมประชุมปกติประจำสัปดาห์ ใน วันอังคารที่ 16 ก.พ. 59 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตลาดศรีเมือง

Featured Posts

พิธีสถาปนากรรมการบริหารสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ปีบริหาร 2559-2560

สโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ได้จัดงานสถาปนากรรมการบริหารสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ปีบริหาร 2559-2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี

นย.มนต์ชัย จิตติเลิศวุฒิ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พร้อมสมาชิกสโมสร ร่วมกับสโมสรอินเทอร์แรคท์ รร.วัดน้ำพุ พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ณ รร.วัดน้ำพุ เมื่อ 4 ธ.ค.58 เวลา 07.00 น.

พิธีก่อตั้งสโมสรอินเทอร์แรคท์(ชั่วคราว) โรงเรียนวัดน้ำพุ

พิธีก่อตั้งสโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนวัดน้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ วันที่ 10 กันยายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดน้ำพุ

บันทึกข้อตกลง (MOU)

ว่าด้วยความร่วมมือในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างโรงเรียนดรุณาราชบุรีกับสโมสรโรตารีแก่นจันทน์

บันทึกข้อตกลงสนับสนุนผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์โรตารีแก่นจันทน์

โรงเรียนดรุณาราชบุรีทำบันทึกข้อตกลงกับสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ราชบุรี ว่าด้วยความร่วมมือในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โอกาสของเด็กดรุณาราชบุรีทำงานด้วยจิตอาสาช่วยเหลือองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ และเรียนรู้เรื่องของการทำงานของสโมสรโรตารี

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

บันทึกข้อตกลงสนับสนุนผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์โรตารีแก่นจันทน์          โรงเรียนดรุณาราชบุรีทำบันทึกข้อตกลงกับสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ราชบุรี ว่าด้วยความร่วมมือในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โอกาสของเด็กดรุณาราชบุรี

          ทำงานด้วยจิตอาสาช่วยเหลือองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ และเรียนรู้เรื่องของการทำงานของสโมสรโรตารี

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559


กำหนดการพิธีมอบโครงการขาเทียมสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ปีบริหาร 2558-2559


         ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอดุลย์เดชวิกรม โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558

-09.30 น. ลงทะเบียน
-10.00 น. กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
-10.05 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย อน.สมภพ ชุติชัย
ศักดา ประธานโครงการ/เปิด MV โครงการขาเทียม
-10.10 น. กล่าวชื่นชม และเปิดพิธีมอบโครงการ โดย ผวภ.ธีระนันท์ วงศ์
หล่อ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล
-10.15 น. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ / ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
-10.45 น. นายกมนต์ชัย จิตติเลิศวุฒิ นายกสโมสรโรตารีแก่นจันทน์
กล่าวขอบคุณผู้มีเกียรติ
-10.50 น. พิธีมอบขาเทียม
-11.20 น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
-11.30 น. รับประทานอาหารร่วมกัน